ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

គុណសម្បត្តិនៃ សេវាកម្ម

ការដាក់ប្រាក់
២ នាទី
ការដកប្រាក់
១៣ នាទី

*​រយៈពេលជាមធ្យមខាងលើមិនត្រូវបានអនុវត្តន៍ប្រសិនបើ ករណីធនាគារសម្រាក ។​ បញ្ហាអ៊ីនធឺណេត និងការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ ។

ការដកប្រាក់

ផលិតផល AFBCASH

ព័ត៌មាន AFBCASH

ព័ត៌មាននៃ ការភ្នាល់

ការិយាល័យព័ត៌មាន

©2021 AFBCASH. All rights reserved.
Contact Us